Bestuur SVF Cothen

Voorzitters
voorzittersvf@svfcothen.nl

 Erwin Rieff

Claudia Klein

Secretaris
Caroline Balk 
secretariaat@svfcothen.nl

Penningmeester
1e Penningmeester: Joyce Elbers
2e Penningmeester:
penningmeester@svfcothen.nl

Voorzitter Commissie Voetbalzaken
Anton vd Bogaard
06-27342885
vz-voetbalzaken@svfcothen.nl

Voorzitter Materiaal Commissie
Jan Willem van Rooijen
06-54982177
materiaal@svfcothen.nl

Voorzitter PR Commissie (ad-interim)
Erwin Rieff
pr@svfcothen.nl

Voorzitters Kantinebeheer
Rick Hoekema
bardienst@svfcothen.nl

Vrijwilligers Coördinator

Sander Botman

Foto’s:  Anneke Troost –  Stijl Fotografie

Voetbaltechnisch beleidsplan

Voetbaltechnisch beleidsplan 2018-2022

Het beleidsplan geeft de voetbaltechnische doelen, kaders en uitgangspunten van SVF weer zoals vastgelegd voor de periode 2018-2022. Dit beleidsplan is nauw verweven met, en maakt onderdeel uit van, het algemene, bestuurlijke beleidsplan van SVF. Het plan beoogt inzicht te geven in de technische organisatie van SVF, geeft de voetbaltechnische doelstellingen weer en geeft inhoud aan de wijze waarop de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Het plan is samengesteld vanuit de commissie voetbalzaken, met een speciaal daarvoor samengestelde werkgroep, waarin diverse geledingen binnen de club vertegenwoordigd zijn geweest. Het bestuur van SVF heeft dit plan op 9 juli 2018 goedgekeurd en dit beleidsplan zal geïmplementeerd worden in de senioren- en de jeugdafdeling van onze vereniging met ingang van seizoen 2018-2019. Jaarlijks wordt de inhoud door de commissie voetbalzaken geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Het beleidsplan heeft, gelijk aan het algemene, bestuurlijke beleidsplan, een looptijd van vier jaar, van 2018-2022. Aan het einde van de looptijd zal worden geëvalueerd of de beoogde doelen zijn gehaald en/of het plan aanpassing behoeft. Vervolgens zullen de eventuele aanpassingen worden
doorgevoerd en ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd.  Hiermee wordt het beleid voor een volgende periode vastgesteld. Het is het raamwerk voor de gehele vereniging en zal als zodanig worden bewaakt op inhoud en uitvoering door de commissie voetbalzaken. Naast dit beleidsplan zal per seizoen een jaarplanning opgesteld worden. Hierin wordt aangegeven wanneer welke activiteiten staan ingepland. Hierbij valt te denken aan vergaderingen, evaluatiegesprekken, (team)indelingsgesprekken, kennisbijeenkomsten etc.

Bezoekersadres

Volg ons via Facebook