Algemene Ledenvergadering 11 oktober 2022

16 Nov 2022 | Laatste Nieuws

Voorzitter Claudia Klein opende de vergadering met een welkom voor iedereen. Het afgelopen seizoen zijn er twee leden ons ontvallen. Cees van den Berg sr. en Gerard de Gier.
Zij nodigde iedereen uit om staande een minuut stilte in acht te nemen en op deze manier deze twee te herdenken.

Het afgelopen jaar heeft toch nog in het kader gestaan van aanpassingen in verband met corona.
Eén van de vernieuwingen is wel de metamorfose van onze kantine.

Wij hebben nog steeds de beschikking over vele vrijwilligers. Toch zijn er problemen om genoeg mensen te vinden voor de barbezetting, schoonmakers om er maar een paar te noemen.
De voorzitter doet een beroep aan alle leden om hun steentje bij te dragen, zodat we straks niet moeten beslissen om de kantine dicht te laten.

Hierna nam voorzitter Erwin Rieff het woord. Hij vroeg de goedkeuring van de notulen van de ALV van 22-10-2021 aan de leden. Er werden geen op- of aanmerkingen gemaakt, zodat de notulen officieel vastgesteld konden worden. Voor het komende seizoen heeft het bestuur diverse speerpunten.
Zoals: streven naar betere communicatie en bereikbaarheid. Echt rookvrij sportpark, het updaten van het beleidsplan van SVF. Het vinden van nieuwe bordsponsoren. Vervangende sponsor werven voor de Rabobank en vele andere.

Hierna nam penningmeester Esther van Woudenberg het woord en gaf toelichting op de financiële
stukken. Het was een moeizaam jaar, mede door de omstandigheden zoals corona. Daar waar mogelijk moest bezuinigd worden. Met steun van de overheid, leden en sponsoren hebben wij toch een positief resultaat weten te bereiken. Contributieverhoging is niet noodzakelijk.
De kascontrole commissie heeft de cijfers getoetst en gemeld dat de stukken in orde zijn bevonden. Zij adviseren dan ook de ALV, om het bestuur decharge te verlenen. Hetgeen ook geschiedde.
Felicitaties aan penningmeester en bestuur.

De begroting voor het seizoen 2022-2023 werd door de ALV goedgekeurd.

Punt 10 van de vergadering was de vervanging CV Ketels.
Met hulp van deskundigen zijn er diverse mogelijkheden besproken, maar de aanschaf van een warmtepomp full electric systeem heeft de voorkeur. Met een warmtepomp spelen we in op de Europese klimaatwet van juni 2021. Met deze warmtepomp wordt SVF geholpen om van het gas af te komen. Dit vergt een grote investering. Een projectgroep, bestaande uit bestuursleden en specialisten, heeft gekeken en zal onderzoeken naar alle mogelijkheden van energiebesparing.
Hoe groot de netto investering zal worden is nog niet helemaal duidelijk. Dit is mede afhankelijk van diverse subsidiemogelijkheden.
Het bestuur vraagt aan de ALV goedkeuring voor de investering van 2 warmtepompen. De ALV heeft goedkeuring voor de investering gegeven tot een bedrag van maximaal € 44.500.

Hierna besprak Erwin de wijziging van de statuten volgens de WBTR wet.
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking gesteld. Ook wij moeten ons hieraan houden en daardoor is een aanpassing van de statuten nodig. De aangepaste statuten zijn goedgekeurd door de ALV en zullen nu notarieel worden vastgelegd.
Meer informatie over deze wet is te vinden op de website van de KNVB

Claudia ging verder met het punt: Verkiezing bestuursleden.
Maar liefst 4 leden traden af en 4 bestuursleden treden toe.

De taak van Anton van den Bogaard als voorzitter voetbalzaken wordt overgenomen door René Koedam die al een tijdje meedraait in het bestuur. Anton trad toe tot het bestuur in 2013 en hield zich vooral bezig met de jeugd. In 2018 werden de TC senioren en Jeugd samengevoegd en werd hij de voorzitter van Voetbalzaken. Anton blijft zich nog wel bezighouden met onze jeugd, het wedstrijdsecretariaat en zal ook de ledenadministratie bijhouden. In René, zijn opvolger, heeft het bestuur het volste vertrouwen.

Ook onze penningmeester heeft te kennen gegeven te stoppen. Esther zou in principe één jaar het penningmeesterschap op zich nemen, maar het zijn er drie geworden. Door haar kritische blik en woorden zijn wij redelijk ongeschonden de coronacrisis doorgekomen.
Haar taak wordt overgenomen door Sharon Terschegget. Het bestuur is ervan overtuigd in haar een goede penningmeester te hebben gevonden.

Na zes jaar de functie te hebben bekleed neemt ook afscheid onze secretaris Caroline Balk.
Veel energie heeft Caroline gestoken in het wel en wee van SVF. Heel erg bedankt voor alle werkzaamheden en vooral de wijze hoe je deze taak vervuld hebt.
Al een jaar draait jouw opvolger, Wendy Otten, mee in het bestuur. De samenwerking tussen Caroline en Wendy, is zeker ten goede gekomen aan SVF.

Ook onze 2e Voorzitter, Claudia Klein, had al vroegtijdig aangegeven te stoppen als bestuurslid.
Na een aantal jaren zitting te hebben gehad in de PR commissie werd Claudia Klein gevraagd om secretaris te worden en dat heeft zij met beide handen aangenomen. De laatste jaren heeft zij samen met Erwin de functie van voorzitter bekleed. Hartelijk dank hiervoor.

Als voorzitter PR zaken komt Gerjan Zomer het bestuur versterken.
Deze functie werd jaren bekleed door Erwin Rieff. Dit alles uit noodzaak geboren, maar beslist niet ideaal. Blij is het bestuur dan ook met Gerjan.

Slot conclusie: Heel veel dank aan alle oud bestuursleden en een hartelijk welkom aan alle nieuwkomers. Een groot applaus vanuit de ALV was zeker op zijn plaats.

Eén van de vertrekkende bestuursleden moest nog even in het zonnetje gezet worden.
Voor al zijn werkzaamheden en verdiensten voor SVF werd Anton van den Bogaard benoemd
tot Lid van Verdiensten. De bijbehorende speld en een prachtige bos bloemen maakte alles compleet.

Van de rondvraag die volgde, tot besluit, werd geen gebruik gemaakt.
Dat betekende dus dat iedereen tevreden was met het gevoerde beleid van het bestuur.

Tot slot bedankte voorzitter Erwin de aanwezigen voor hun inzet en nodigde iedereen uit voor een afsluitend drankje.

Wim Terwint maakte ook deze avond de foto’s, bekijk deze in het fotoalbum

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy