Algemene Leden Vergadering

17 Sep 2015 | Laatste Nieuws

Op dinsdag 13 oktober is de Algemene Leden Vergadering van SVF.  U komt toch ook  !

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN vv S.V.F. WELKE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP DINSDAG 13 OKTOBER 2015 IN DE KANTINE
AANVANG  20.00 UUR.

AGENDA:

1.    Opening door de voorzitter

2.    Ingekomen stukken en mededelingen

3.    Vaststellen van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering gehouden op
7 oktober 2014

4.    Jaarverslag van het bestuur (is opgenomen in de Loeier)

5.   Goedkeuring financieel verslag 2014-2015 (per email op te vragen bij de penningmeester:
penningmeester@svfcothen.nl)

6.    Verslag kascontrolecommissie

7.    Benoeming kascontrolecommissie
De volgende leden worden voorgedragen voor de kascontrolecommissie:
Jeroen van Schaik
Jan van de Berg

8.    Investering Zonnepanelen (conform artikel 10, lid 6)
9 .  Decharge bestuur t.b.v. financiële en overig gevoerde beleid.

10. Goedkeuren van de begroting van het jaar 2015-2016 (per email op te vragen bij de
penningmeester: penningmeester@svfcothen.nl)

11. Verkiezingen van de bestuursleden
Periodiek aftredend:
Inanda van Wijk  – niet herkiesbaar
Anton v/d Bogaard  – herkiesbaar
Paul van Dinten – niet herkiesbaar

Ter opvolging van Inanda van Wijk wordt door het bestuur voorgedragen Claudia Klein.
Ter opvolging van Paul van Dinten wordt door het bestuur voorgedragen Hans de Ligt.

Tegenkandidaten kunnen gemeld worden bij het secretariaat  met in achtneming van het
vermelde in de statuten.

12. Rondvraag

13. Sluiting

Voor inzage van alle voor deze vergadering relevante stukken, kunt U conform onze van toepassing zijnde statuten en reglementen contact opnemen met de secretaris, zijnde
Inanda van Wijk

Fysiotherapie

advertisement

Word lid

Lid Worden bij SVF

WIL JIJ ONS HELPEN ? KLIK DAN HIERONDER

Vacatures bij SVF

Privacy policy

privacy-policy